جستجو

تبلیغات


  تبلیغات شما در اینجا

آزمون شیمی خرداد95

  1) جاهای خالی راباکلمات مناسب پر کنید:

   آ) در الماس هراتم کربن به ............اتم دیگر اتصال یافته است و ساختار ..........دارد ولی در گرافیت هراتم کربن به ..........اتم کربن دیگر متصل شده است

   ب) سرگروه خانواده ی مهمی از هیدروکربن ها معروف به ترکیب های آروماتیک ..............می باشد .

   2)به پرسش های زیر پاسخ دهید :

   آ)از دو ماده  O2, Cl2کدام یک آسان تر به مایع تبدیل می شوند ؟ چرا ؟ 

    ب) با ذکر دو دلیل انرژی شبکه ی NaF و MgF2  را با هم مقایسه کنید .

   پ)بار مؤثر هستۀ اتم هر عنصر در هر تناوب چگونه تغییر می کند؟ چرا؟

   3) انرژی پیوند را تعریف کنید .

  4 ) هریک از اتم های K, Br   از چه راهی به آرایش هشتایی پایدار می رسند؟ ذره ی بار دار حاصل از آن ها آنیون یا کاتیون است؟ آرایش الکترونی آن ها را رسم کنید. 

  5) در هر مورد علت را بیان کنید.

     آ) هیدروژن را نمی توان به حالت آزاد در طبیعت پیدا کرد.  

  ب) عناصر گروه یک (فلزات قلیایی) را زیر نفت نگه می دارند؟   

  6) در طبیعت به ازاء هر اتم آهن با جرم اتمی 59    چهار اتم آهن با جرم اتمی 55     وجود دارد. جرم اتمی میانگین را برای اتم Fe حساب کنید.     

  7)نقطه جوش کدام ترکیب بیش تر است؟ دلیل خود را بنویسید.    

  H2O ،     H2S ،  H2Se

  8)کدام یک از مولکول های   PH3و CH4   می تواند با پیوند داتیو   H+   تشکیل دهد؟ با ذکر دلیل توضیح دهید.     

  9) عدد اکسایش اتم های مشخص شده را در گونه های زیر تعیین کنید .     آ) Cr   در  K2Cr2O7                    ب) Cl در - ClO     

  10) گروه های عاملی موجوددر آسپارتام را مشخص کنید

   11)ترکیب های داده شده زیر را نام گذاری کنید:

  آ)  Mg3N2             ب) SF6                پ) Cr(NO3)3                    

  12)فرمول شیمیایی ترکیب های داده شده زیر را بنویسید :

   1) دی نیتروژن تری اکسید          2)   آهن ( III) سولفات                 3)سدیم هیدروکسید

   13) به سوال های زیر پاسخ دهید  

    آ) ساختار لوویس و ساختار هندسی ترکیب SOCl2 را رسم کنید ومشخص کنید مولکول قطبی است یا ناقطبی ؟

  ب) ساختار هندسی ترکیب  BBr3را رسم کنید و زاویه پیوندی را مشخص کنیدومشخص کنید مولکول   قطبی است یا ناقطبی ؟

  پ)  ساختار لوویس ترکیبCH2O را رسم کنید

  ت)   ساختار هندسی ترکیب HCNرا رسم کنید و زاویه پیوندی را مشخص کنیدومشخص کنید مولکول قطبی است یا ناقطبی ؟

   14)آ)هر یک از شکل های زیر کدام مدل اتمی را نشان می دهد .

  ب) یک مورد تفاوت این دو مدل را بنویسید  . 

                              

   15)با توجه به ترکیب های زیر به سوال ها پاسخ دهید        

   آ)کدام ترکیب ها با هم ایزومر (هم پار) هستند؟ چرا؟

   ب)کدام ترکیب (ها) سیر نشده است؟ چرا؟

  پ) ترکیب « a» را نام گذاری کنید  

    1          2-Methylbutane.png      2   2,4,4-TRIMETHYLHEXANE.png   

   

    3    2-METHYL-1-BUTENE.png                 4       NEOPENTANE.png

   

   

   

   

   


  این مطلب تا کنون 48 بار بازدید شده است.
  ارسال شده در تاریخ جمعه 7 خرداد 1395
  منبع
  برچسب ها : ترکیب ,کدام ,ساختار ,مولکول ,مشخص ,ناقطبی ,کنید مولکول ,است یا ناقطبی ,ساختار هندسی ,کدام ترکیب ,زاویه پیوندی ,قطبی است یا ناقطبی ,ساختار هندسی ,
  آزمون شیمی خرداد95

تبلیغات


  Ads

پربازدیدترین مطالب

آمار امروز جمعه 8 ارديبهشت 1396

تبلیغات

محل نمایش تبلیغات شما

تبلیغات

محل نمایش تبلیغات شما

آخرین کلمات جستجو شده

تگ های برتر